Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

...Και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ!

0Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, τοις αποστόλοις έλεγεν εν τη οδώ· 
ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, 
καθώς γέγραπται περί αυτού. 

 Δεύτε ουν και ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν 
και νεκρωθώμεν δι’ αυτόν ταις του βίου ηδοναίς, 
ίνα και συζήσωμεν αυτώ, και ακούσωμεν βοώντος αυτού:

Ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ διά το παθείν, 
αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεόν μου και Θεόν υμών, 
 και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ, 
εν τη Βασιλεία των ουρανών. 

(Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας, στιχηρό των Αίνων, ήχος α΄. Ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός)Καλή Ανάσταση!
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Share it