Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ο εγωιστής γίγαντας...

0Το συγκινητικό αυτό παραμύθι, του Όσκαρ Ουάιλντ, είναι πάντα επίκαιρο. 

Ιδιαίτερα σήμερα, όμως, που ο κόσμος φαίνεται να έχει ξεχάσει την εντολή της Αγάπης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία...


"...δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 'Επείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε..."  

(Ματθ. κε΄, 34-40)


Θα τα καταφέρουμε, άραγε, όπως τα κατάφερε ο Γίγαντας ή θα μείνουμε εκτός του αιώνιου Κήπου, 
λόγω της κακίας και του εγωισμού μας;

Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς...


 
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Share it